top of page

Home  >  Onze diensten  >  Commissie van Geschillen  >  Hertaxatie/Waardebepaling

Hertaxatie

Waardebepaling  Commissie van Geschillen

Als door uw vereniging uw tuin is getaxeerd (opstallen en beplanting) en u bent het niet eens met de uitslag, kunt u bij uw bestuur bezwaar aantekenen tegen deze taxatie. Als het bezwaar door het  bestuur ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie voert een hertaxatie uit en brengt een bindende waardebepaling uit. Dat wil zeggen dat alle partijen zich aan deze vastgestelde waarde moeten houden.

Let wel: dit kan alleen als uw vereniging in haar statuten of huishoudelijk reglement heeft opgenomen dat de geschillencommissie van de SVR als beroepsinstantie mag optreden.

Als uw vereniging dit niet in haar statuten of huishoudelijk reglement heeft opgenomen, kan de geschillencommissie alleen een bindende hertaxatie uitvoeren, wanneer alle betrokken partijen vooraf aangeven dat zij de waarde die de geschillencommissie heeft bepaald als bindend beschouwen.

Hertaxatie van de opstallen (huisje, schuur, kas) wordt uitgevoerd volgens de regels van de betreffende vereniging.

Als een vereniging zelf geen taxatieregels heeft vastgesteld, dan vindt hertaxatie plaats volgens het reglement van de SVR

Wanneer de vereniging ook de tuin heeft getaxeerd, conformeert de commissie zich in principe aan de waarde die hiervoor door de vereniging is bepaald. 

In het kort is de procedure als volgt:

  • Het lid neemt schriftelijk contact op met de geschillencommissie en vraagt hertaxatie aan.

       De aanvrager geeft een omschrijving van het probleem en dient

       documenten in die van belang zijn. Dit zijn in ieder geval:

            - de statuten, huishoudelijk reglement, het taxatie-reglement en

              andere relevante regels van de vereniging

            - het taxatierapport dat door de vereniging is opgesteld

            - het bezwaarschrift dat de aanvrager heeft ingediend en

              het antwoord hierop van het bestuur

            - een uitleg waarom de waardebepaling in de ogen van de

              aanvrager niet rechtmatig is

  • De geschillencommissie beoordeelt of het beroep in behandeling kan worden genomen en stelt een taxateur aan. Mogelijk worden twee taxateurs aangesteld.

  • De taxateur beoordeelt de ingediende stukken, mogelijk vraagt hij aanvullende stukken.

       De taxateur houdt op de tuin een schouw en beoordeelt ter plaatse

       opstallen en beplanting.

       Mogelijk wordt een hoorzitting gehouden waarbij betrokken partijen

       mondelinge toelichting kunnen geven.

  • De taxateur stelt een taxatierapport op dat aan betrokken partijen gestuurd wordt.

 

De waardebepaling door de taxateur van de geschillencommissie is bindend voor alle betrokken partijen.

 

Bij de aanvrager wordt voor een hertaxatie € 75,- in rekening gebracht ongeacht de complexiteit van het dossier. Dit bedrag dient vooraf te worden betaald.

Als u overweegt gebruik te maken van de geschillencommissie, adviseren wij u het reglement vooraf te lezen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uiteraard kunt u vragen stellen voordat u een geschil officieel indient. Dit kunt u doen via email: volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com of via het contactformulier.

U kunt ons ook bellen: 06 82517846.

Als u een geschil wilt aanmelden kunt u ook gebruik maken van het aanvraagformulier.

bottom of page